Honorarium

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarie Adwokata Dawida Karolczyk ustalane jest indywidualnie z klientem z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego czy też wymagań specjalistycznej wiedzy prawnej.

Kancelaria pobiera wynagrodzenie dopiero po poinformowaniu Klienta o wysokości honorarium, kiedy wyrazi on swoją wolę do podjęcia z nami współpracy, po pełnej akceptacji ustalonego przez nas wynagrodzenia za świadczoną usługę. Nigdy nie stawiamy Klienta przed faktem dokonanym przedstawiając mu rachunek za samo pojawienie się w Kancelarii. Kancelaria dostosowuję formę rozliczenia z Klientem, do jak najbardziej odpowiadającej Klientowi w jego indywidualnym przypadku formy płatności.

1. Honorarium ryczałtowe
Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidualnych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.

2. Honorarium według stawek godzinowych
Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

3. Honorarium z premią za sukces (tzw. success fee).
W szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z wynagrodzenia podstawowego (najczęściej ryczałtowego), oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Przy takiej formie rozliczenia należność początkowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio niższej wysokości.

4. Honorarium mieszane
Rozliczenia z Klientem mogą być oparte na zastosowaniu dwóch albo wszystkich metod wskazanych powyżej.

Koszt ustnej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy, kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Staramy się prowadzić przejrzystą dla Klienta formę rozliczeń finansowych, aby poniesione wydatki nie stanowiły dla niego zaskoczenia na żadnym etapie prowadzenia jego sprawy. Warto mieć również na względzie że honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

Warto wskazać także, iż w większości spraw, w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

Staramy się być dla naszych Klientów elastyczni, dlatego też w indywidualnych przypadkach rozkładamy płatności na raty.

 

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

ul.Modrzejowska 22/19, 41-200 Sosnowiec

tel. 660 470 989, mail. biuro@adwokat-karolczyk.pl

 

Obszar działania:

Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec